Principala A scrie scrisoare

» » »

Raportul anual 2005 
Raportul Consiliului director al BC "INVESTPRIVATBANK" S.A. pentru anul 2005.


Raportor Preşedinte Consiliul director I. Chirpalov

Stimaţi acţionari!
 

Raportul anual, pe care îl prezint în atenţia Dvs., reflectă nu doar rezultatele financiare concrete ale Băncii în anul 2005, dar şi ritmurile de creştere, precum şi schimbările pozitive, care cu siguranţă caracterizează imaginea actuală a Băncii şi poziţiile acesteia pe piaţa financiară din Moldova.


Eficienţa utilizării de către Bancă a mijloacelor disponibile va fi argumentată în raportul meu în baza rezultatelor financiare corespunzătoare ale activităţii Băncii.


Aşa dar, pe parcursul perioadei de gestiune activele nete ale Băncii noastre au crescut până la 314,6 mln. lei, ceea ce este de 1,38 ori mai mult, comparativ cu perioada de gestiune precedentă. Indicatorul respectiv ne-a permis să ne consolidăm din nou poziţiile în grupul aşa-numitelor bănci de mărime medie. De regulă, la evaluarea activităţii băncilor comerciale se utilizează mai mulţi indicatori diferiţi. Aş dori să menţionez pe cei, care sunt cel mai des utilizaţi în practica internaţională, cum ar fi Rentabilitatea activelor ROA (profit/active medii) şi Rentabilitatea capitalului ROE (profit/capital mediu), care au constituit în Banca noastră, respectiv, 1,1% şi 3,5%. Aceşti indicatori au crescut, comparativ cu anul trecut, respectiv, cu 0,2% şi 1%, ceea ce dă dovadă de investirea eficientă de către Bancă atât a mijloacelor proprii, cât şi a celor atrase. Dacă e să vorbim la general, volumul total de resurse atrase sub formă de depozite ale persoanelor fizice şi juridice a crescut de 1,45 ori, constituind la sfârşitul anului 2005 190,1 mln. lei.


Nu întâmplător am început analiza activităţii Băncii în anul 2005 anume cu evaluarea stării bazei de resurse. Piaţa financiară din Moldova a fost împărţită demult şi foarte strict. Şi în această situaţie clienţii, atât persoane fizice, cât şi juridice, pot fi atraşi doar propunându-le condiţii mai avantajoase, comparativ cu alte Bănci. Sigur, la etapa iniţială această activitate duce la o creştere considerabilă a cheltuielilor şi la reducerea marjei bancare operaţionale. Practica demonstrează, că stabilitatea resurselor băncilor comerciale este în mare măsură determinată de indicatorul calitativ şi cel cantitativ al bazei de clienţi, şi nu doar cei 2-3 clienţi mari, care, în caz de instabilitate financiară cât de mică, o abandonează în primul rând. De aceea, în anul 2005 conducerea Băncii noastre a continuat să promoveze o politică activă de atragere a clienţilor.


În scopul satisfacerii maxime a necesităţilor oricărui client Banca desfăşoară activitatea de realizare a programelor cu clienţii corporativi.


Printre principalele direcţii de activitate, se realizează deja şi vor începe în viitorul apropiat astfel de operaţiuni, cum ar fi maximizarea profitului obţinut din operaţiuni, legate de optimizarea activităţii economice în baza investiţiilor bancare într-un client concret; coordonarea activităţii subdiviziunilor Băncii în ceea ce priveşte deservirea clienţilor VIP; elaborarea unor noi produse bancare şi tehnologii financiare şi transmiterea lor ulterioară filialelor Băncii. În situaţia creată pe piaţă, utilizarea celor mai solicitate produse şi servicii bancare, precum şi o atitudine exclusiv individuală faţă de fiecare client şi experienţa profesională a angajaţilor Băncii permite alegerea schemei optime de colaborare cu Banca pentru fiecare organizaţie.
 

Lucrăm cu clienţii potenţiali la etapa de constituire şi înregistrare a unei noi persoane juridice. Astfel, clientul va avea posibilitatea încă la etapa de înfiinţare să obţină o informaţie completă despre Bancă şi serviciile oferite de aceasta.


Pe parcursul anului de gestiune clienţii au putut să se convingă, că pe lângă un spectru clasic de servicii, oferite de obicei de băncile comerciale clienţilor săi: deschiderea şi deservirea conturilor de decontare pentru persoane juridice, a conturilor curente şi de depozit pentru persoane fizice, eliberarea creditelor etc., Banca mai oferă şi servicii cum ar fi eliberarea garanţiilor bancare, operaţiuni documentare, deservire complexă pentru asigurarea eficienţei maxime şi siguranţei operaţiunilor, primirea plăţilor pentru serviciile comunale.


Toate operaţiunile efectuate, indiferent de tipul valutei şi locul efectuării acestora, în toate subdiviziunile teritoriale de structură ale Băncii sunt efectuate în regim de timp real, fapt care permite deservirea rapidă şi de calitate a clienţilor Băncii, atât persoane juridice, cât şi fizice.


Nu întâmplător Banca noastră devine pentru clienţii săi nu doar adăpost temporar, ci un partener financiar pe termen lung. Rezultatul realizării succesive a politicii Băncii orientate spre client, elaborarea şi propunerea unor produse şi servicii bancare cu utilizarea tehnologiilor avansate au atras după sine un aflux substanţial de clienţi noi. La începutul anului curent, în oficiile Băncii erau deserviţi circa 12346 clienţi corporativi şi particulari (dintre care 1452 persoane juridice), totodată a crescut şi soldul în conturile acestora. Comparativ cu anul 2004, numărul de clienţi deserviţi a crescut de 1,52 ori.


Însă considerăm, că cea mai mare parte din activitatea de atragere a clienţilor este încă înainte. De aceea, deja la începutul anului curent am continuat acţiunile dinamice în direcţia respectivă. Aceasta include şi crearea şi extinderea reţelei de oficii-centre de vânzare a produselor bancare, şi oferirea de noi tipuri de depozite şi servicii, orientate spre diferite pături ale populaţiei. Activitatea de succes în această direcţie a permis în anul trecut creşterea de 1,58 ori a numărului de persoane particulare deservite (până la 10794 persoane fizice), comparativ cu anul 2004. În rezultatul unei politici de depuneri active, promovate de Bancă, şi a lucrului cu persoanele fizice, volumul total al depozitelor persoanelor fizice a crescut cu 32,5 mln. lei, constituind la sfârşitul anului 123,4 mln. lei.


În cazul extinderii pe viitor a bazei de resurse a Băncii, creditarea rămâne a fi un domeniu prioritar al activităţii noastre. În decursul anului, volumele de creditare au crescut continuu, la începutul anului curent portofoliul de credite al Băncii constituind 200,9 mln. lei, ceea ce reprezintă 63,8% din valoarea totală a activelor. În cadrul activităţii sale de investiţii INVESTPRIVATBANK implementează un număr mare de proiecte de importanţă social-economică. Avem o experienţă bogată de deservire a clienţilor, relaţii de afaceri eficiente şi îndelungate, lucrăm îndeaproape cu sectorul real al economiei, susţinând producătorii autohtoni.


Trebuie menţionat faptul, că Banca a urmat întotdeauna o politică conservatoare şi echilibrată în domeniul creditării. O astfel de abordare a avut o influenţă decisivă asupra creşterii eficienţei în gestionarea activelor Bănci, în special în perioada instabilităţii financiare în ţară. În formarea portofoliului de credite al Băncii în anul de gestiune s-a ţinut cont de trei factori principali: conjunctura pieţei financiare, necesităţile clienţilor şi existenţa resurselor de creditare disponibile. Luând în consideraţie procesele de reorganizare, ce au avut loc în cadrul Băncii în anul de gestiune, se poate menţiona, că portofoliului de credite a fost restructurat considerabil. O mare parte din credite a fost direcţionată spre dezvoltarea sectoarelor reale ale economiei autohtone. În raport cu practica de creditare a Băncii, întreprinderilor şi organizaţiilor clienţi ai Băncii li se ofereau credite doar ţinând cont de scopul lor, eficienţa economică şi garanţiile înalte de rambursare. Banca a impus cerinţe dure debitorilor săi. La soluţionarea problemei privind posibilitatea de acordare a unui credit, specialiştii Băncii efectuau o analiză exigentă a activităţii economico-financiare a viitorilor debitori, în baza studierii minuţioase a documentelor lor de constituire şi a bilanţurilor.


În scopul optimizării lucrului cu conturile curente ale clienţilor, Banca a recurs la creditarea pe termen scurt, eliberând clienţilor overdrafturi în baza cesionării disponibilităţilor din conturile curente ale clienţilor. În mare parte, anume datorită unei politici flexibile de lucru cu debitorii, unii dintre cei mai mari clienţi deserviţi de banca noastră au fost păstraţi. Potrivit situaţiei la 01 ianuarie 2006, Departamentul creditare şi finanţare din cadrul Băncii a deservit peste 150 dosare de creditare, printre care şi creditele, acordate atât persoanelor juridice, cât şi celor fizice. În consecinţă, portofoliul de credite, potrivit situaţiei la 01 ianuarie 2005, a crescut de 1,77 ori,comparativ cu perioada precedentă.


Vreau să menţionez, că începând din 01 februarie 2006, Banca a implementat programul ipotecar Casa Blanca, menit să asigure populaţia cu locuinţe prin intermediul sistemului de creditare ipotecară. Proiectul respectiv are un şir de avantaje, comparativ cu programele ipotecare ale altor Bănci, şi anume: cumpărătorilor de apartamente li se oferă posibilitatea de a procura apartamente în diferite sectoare ale oraşului, toate companiile de construcţie sunt clienţi ai Băncii şi procesul de construcţie este în permanenţă controlat de Bancă. Totodată, participanţii se pot înscrie în programul Casa Blanca deţinând doar 10% din costul apartamentului. Proiectul respectiv are avantaje şi pentru compania de construcţie, care se poate concentra asupra construcţiei casei, fără a distrage resurse considerabile întru căutarea cumpărătorilor pentru locuinţele aflate în construcţie, plata dobânzilor pentru utilizarea creditului fiind pusă în sarcina cumpărătorilor de apartamente, care vor beneficia de creditarea ipotecară. Aceasta, la rândul său, duce la reducerea cheltuielilor pentru construcţia de locuinţe şi sporirea rentabilităţii construcţiei. Totodată, Banca percepe un comision de 3% din comercializarea apartamentelor aflate în construcţie, fapt ce va permite o creştere esenţială a veniturilor de comision ale Băncii. În afară de aceasta, desfăşurarea unei campanii publicitare active şi implementarea cu succes a proiectului respectiv îi va permite Băncii să-şi ocupe nişa pe piaţa construcţiilor ipotecare şi va oferi posibilitatea unui salt calitativ pentru dezvoltarea sa în viitor.


Clasificarea tuturor creditelor eliberate de Bancă se face conform normelor, stabilite de către Banca Naţională a Moldovei. Potrivit situaţiei la 01 ianuarie 2006, volumul fondului de risc a constituit 3,9% (sau 7,9 mln. lei) din volumul total al portofoliului.


În raport cu situaţia economică, au fost la fel revizuite şi ratele dobânzii, termenii de creditare şi tipurile de asigurare. La baza politicii de formare a ratelor dobânzii în cadrul Băncii s-a pus costul real al mijloacelor băneşti. Rata dobânzii pentru credit s-a stabilit în mod individual pentru fiecare client, Softul pentru portofoliul de credite, ce funcţionează în Bancă, fiind în permanenţă perfecţionat în baza lucrului practic real cu creditele, permite obţinerea în termeni reduşi atât a informaţiilor privind fiecare debitor în parte, cât şi imaginea generală a stării portofoliului de creditare al Băncii.


Banca a practicat activ şi operaţiunile valutare, oferindu-le clienţilor o deservire rapidă şi de calitate în toate aspectele, ce ţin de problemele activităţii economice externe ale acestora, inclusiv la efectuarea diferitelor operaţiuni documentare.


În prezent, Direcţia decontări internaţionale, respectând cerinţele BNM, efectuează decontări practic sub toate formele principale, folosite în practica internaţională, şi întreţine relaţii de corespondenţă cu mai multe bănci din SUA, Europa, Rusia, Ucraina, ţările baltice, etc.


În anul 2005, Banca şi-a perfecţionat sistemul informaţional-tehnologic, oferind astfel clienţilor posibilitatea de a-şi plăti toate serviciile comunale, de a utiliza sistemele de transferuri băneşti internaţionale Western Union şi MIGOM, de a efectua operaţiuni de schimb valutar, de depunere şi primire a mijloacelor băneşti în numerar etc. În anul 2004 Banca a oferit un nou serviciu pentru persoane fizice transferuri băneşti rapide pe teritoriul CSI şi ţărilor baltice prin intermediul sistemului de plată MIGOM. Racordarea la acest sistem de plată, precum şi faptul, că Banca dispune de o reţea de filiale şi reprezentanţe în sectoarele principale ale capitalei, a determinat creşterea volumului de transferuri, efectuate de către persoane fizice prin operaţiuni de acest tip în anul 2005. Volumul total al operaţiunilor menţionate a constituit 51,4 mln. lei, volumul comisionului Băncii pentru 2005 fiind de 1 470,6 mii lei.


Pe lângă transferurile internaţionale Banca a efectuat şi forme mai complexe de decontări, cum ar fi decontările prin utilizarea acreditivelor documentare, a garanţiilor şi fidejusiunii. Banca a continuat să lucreze activ pe piaţa interbancară, atrăgând şi plasând mijloacelor valutare, încheind tranzacţii de vânzare-cumpărare a valutei străine. În consecinţă, veniturile din operaţiunile cu valuta străină au constituit în anul 2005 7,5 mln. lei. Ponderea veniturilor din aceste operaţiuni a fost de 17,3%.


Principalele direcţii de activitate ale Direcţiei trezorerie în anul 2005:

 • Gestionarea lichidităţii curente a Băncii;
 • Crearea bazei de resurse;
 • Deservirea clienţilor pe piaţa hârtiilor de valoare;
 • Constituirea portofoliului investiţional.
În scopul diversificării investiţiilor şi riscurilor sale Banca a continuat să efectueze operaţiuni cu hârtii de valoare pe piaţa de capital. Trebuie de menţionat, că şi în anul 2005 segmentul respectiv al pieţei financiare a fost în continuare caracterizat de oscilaţii considerabile ale nivelului venitului mediu din investiţiile în hârtiile de valoare de stat. Ţin să mai spun, că acţiunile Băncii sunt incluse în prezent în prima categorie de listing, fiind cotate liber la bursă. Banca deţine licenţe de desfăşurare a activităţii de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, iar cinci angajaţi ai Băncii sunt deţinători a certificatelor de calificare pe piaţa valorilor mobiliare.


În decursul anului 2005, BC "INVESTPRIVATBANK" S.A., în calitate de companie acreditată de BVM, a efectuat tranzacţii cu valorile mobiliare în volumul total de 53,8 mln. lei. Astfel, în topul companiilor acreditate de BVM, având cel mai mare volum de tranzacţii, Banca a ocupat locul 2, iar în topul Băncilor comerciale s-a situat pe locul 1, fiind urmată de BC Moldova-Agroindbank S.A. (37,1 mln. lei), BC Banca Socială S.A. (20,7 mln. lei) şi BC Unibank S.A. (19,5 mln. lei).


Drept clienţi principali ai companiei de brokeraj sunt: fondurile de investiţii, precum şi SRL Caranda-98, SRL Trigocom şi altele.


Un moment important în tranzacţiile de brokeraj ale Băncii îl constituie tranzacţiile cu propriile acţiuni.

Tranzacţiile efectuate de broker în decursul anului 2005 cu valori mobiliare emise de Bancă
Tipul acţiunilor emise de Bancă
Numărul tranzacţiilor efectuate, (un.)
Preţ mediu, (lei)
Acţiuni nominative ordinare
20
100,34
Acţiuni nominative privilegiate
10
11,76

Topul celor 10 emitenţi ai tranzacţiilor având cel mai mare volum de tranzacţii la BVM în anul 2005
Nr.
Denumire emitent
Cod ISIN
Volumul tranzacţiilor
1
BC Victoriabank SA
MD14VCTB1004
68802236,64
2
SA Ciment
MD14CEMT1002
17999906,67
3
SA Sudzucker-Moldova
MD14ROZA1009
13871881,75
4
BC Banca Socială SA
MD14BSOC1004
9252777,52
5
BC Investprivatbank SA
MD14INPV1008
8980290,00
6
FINN Daak-Hermes SA
MD14MARS1000
8480250,61
7
SA INTEH
MD14NTEH1006
4328730,10
8
SA Drenaj
MD14RENA1005
3354140,74
9
SA MAIB-Leasing
MD32MAIB1008
3230203,57
10
SA Triada-Holding
MD14TRIA1005
2812095,00

Este interesant de a analiza veniturile, obţinute din desfăşurarea activităţii profesionale pe piaţa valorilor mobiliare.

Analiza veniturilor, obţinute din desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare.

Tipul venitului obţinut
Total 2005
Comisioane percepute
52524
Venitul din vânzarea valorilor mobiliare procurate
5520142
Venit total din desfăşurarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare
5572666
 
Un alt aspect al activităţii în anul precedent a fost extinderea considerabilă a sferei teritoriale de activitate a Băncii noastre şi creşterea bazei tehnico-materiale a acesteia. Creşterea Băncii noastre ca instituţie financiară cu o infrastructură dezvoltată a fost unul din scopurile principale, stabilite de Dvs., stimaţi acţionari, în cadrul adunării generale anuale din anul trecut. Şi trebuie de menţionat, că, în general, acest obiectiv a fost atins. În prezent, subdiviziuni ale Băncii funcţionează practic în cele mai mari sectoare ale municipiului Chişinău, unde deservesc întreprinderile şi instituţiile comerciale, persoane fizice, care reprezintă diferite pături sociale ale populaţiei. La moment, structura organizaţională a INVESTPRIVATBANK numără trei filiale şi 12 reprezentanţe în diferite sectoare ale capitalei. Toate operaţiunile în filialele şi agenţiile Băncii sunt efectuate în regim de timp real. Trebuie de menţionat, că în cadrul tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Băncii activează un personal înalt calificat, acestea fiind dotate şi cu echipamentul cel mai modern. Pe lângă aceasta, în al doilea trimestru al anului curent se planifică deschiderea celei de-a 4-a filiale în sectorul Botanica, pe bul. Dacia. Astfel, Banca va fi reprezentată în toate sectoarele oraşului. De asemenea, în anul 2006 se preconizează deschiderea filialelor şi în raioanele republicii, se negociază deschiderea filialelor în oraşele Orhei şi Comrat.


Fără îndoială, această extindere a activităţii băncii a necesitat cheltuieli financiare considerabile. Deschiderea în prezent a filialelor în locurile cele mai populate şi de perspectivă ale oraşului implică cheltuieli mari pentru arenda încăperilor, reparaţie, achiziţionarea tehnicii şi a echipamentului, angajarea personalului, publicitate etc. Însă, în condiţiile unei concurenţe acerbe pentru fiecare client, Banca trebuie să-şi ofere serviciile doar la cel mai înalt nivel. Acestea sunt, cu siguranţă, investiţii de perspectivă, dar primele luni de funcţionare a filialelor noastre au demonstrat deja, că ne aflăm pe calea cea bună, şi că clienţii noştri au nevoie de calitatea serviciilor, pe care le propunem.


În anul precedent Banca a continuat să întreprindă paşi serioşi în vederea avansării tehnologice pe piaţa financiară. În Internet continuă să funcţioneze activ site-ul Băncii noastre: WWW.IPB.MD, unde orice vizitator poate obţine o informaţie exhaustivă despre Banca noastră, iar clienţii pot primi extrasul privind situaţia contului său. De asemenea, a fost lansat şi funcţionează cu succes un site special, destinat proiectului de creditare ipotecară Casa Blanca: WWW.CASABLANCA.MD, care explică detaliat esenţa proiectului şi avantajele acestuia.


Pentru realizarea sarcinii de extindere a bazei de clienţi a Băncii, este nevoie de a ţine cont de faptul, că în prezent majoritatea clienţilor sunt deserviţi în instituţiile mari, dotate cu tehnologii avansate. Nivelul înalt de deservire bancară, calitatea acesteia, constituie pentru astfel de clienţi o prioritare în alegerea băncii. De aceea, doar investiţiile substanţiale în dezvoltarea tehnologică a Băncii, implementarea unor soft-urimoderne va face posibilă stabilirea şi menţinerea unui nivel înalt de deservire, fiind păstrat spectrul extins de servicii. Până la sfârşitul anului 2005 Banca funcţiona în baza complexului bancar automatizat Combank, acesta fiind gestionat de bazele de date relaţionale INFORMIX Software şi sistemul de operare UNIX. Însă nivelul şi ritmul de dezvoltare, precum şi proporţiile serviciilor, oferite de Bancă, nu mai pot fi asigurate de produsele respective, care au fost procurate de Bancă încă în 1996. Tehnologiile avansează în fiecare an şi de aceea în decursul anului 2005 Banca a desfăşurat activităţi în vederea implementării produselor soft moderne Va-bank cu posibilităţi operaţionale avansate, bazate pe limbajul de programare Oracle. Începând cu februarie 2006, Banca a început să funcţioneze integral doar în sistemul Va-bank.


Implementarea soft-urilor respective a necesitat, fără îndoială, cheltuieli materiale esenţiale, însă această investiţie va permite soluţionarea în anii apropiaţi a tuturor problemelor, legate de automatizarea majorităţii absolute a operaţiunilor, efectuate de Bancă.


La activitatea eficientă a Băncii a contribuit inclusiv şi conducerea bine organizată, o politică de personal bine gândită şi echilibrată, profesionalismul angajaţilor. Dacă cu doar câţiva ani în urmă, din cauza incertitudinii interne privind perspectivele de dezvoltare a Băncii, a avut loc un anumit reflux de personal, atunci în perioada anilor 2004-2005, în legătură cu extinderea teritorială a activităţii şi aprobarea unei noi structuri organizaţionale a Băncii, ce prevede noi direcţii de activitate, au fost atraşi specialişti noi. Potrivit situaţiei la 1 ianuarie 2006, numărul de angajaţi ai Băncii a constituit 170 persoane. Nucleul personalului are o experienţă de 5-10 ani de activitate în cadrul celor mai mari bănci din republică.


Sperăm, că activitatea în noile condiţii dinamice, ce necesită mobilizarea eforturilor, şi încrederea în perspectivele de dezvoltare vor spori motivaţia personalului pentru o muncă creativă productivă. În această direcţie, conducerea Băncii efectuează atragerea doar a specialiştilor cu experienţă înalt calificaţi. Politica de personal a Băncii a fost şi va fi în continuare axată pe îmbinarea experienţei bancherilor profesionişti şi a entuziasmului tinerilor angajaţi de perspectivă.


În anul 2005, activitatea băncii a fost de două ori supusă controlului de către specialiştii BNM. În urma controalelor efectuate, revizorii BNM au fost, în general, satisfăcuţi de situaţia Băncii.

Pe lângă aceasta, în ianuarie-februarie 2006 a fost efectuat controlul anual al activităţii băncii de către unul din liderii mondiali în rândul companiilor de audit PMG, care a confirmat veridicitatea şi corectitudinea întocmirii bilanţului şi a raportului privind veniturile şi cheltuielile, în conformitate cu principiile adoptate de ducere a evidenţei contabile.


În rezultatul activităţii financiare a Băncii, potrivit situaţiei la 01 ianuarie 2006, capitalul de nivelul întâi, necesar Băncii pentru a corespunde licenţei de tip B, a constituit 103,4 mln. lei.


Veniturile Băncii au fost formate din contul următoarelor surse:
 • Venituri din operaţiuni purtătoare de dobândă - 28,0 mln. lei, din care 25,3 mln. lei (90,3%) venituri din dobânzile primite de pe urma creditelor.
 • Venituri din operaţiuni nepurtătoare de dobândă - 15,2 mln. lei.
 • Caracterul cheltuielilor Băncii a fost determinat de structura operaţiunilor efectuate.
Astfel, cheltuielile pentru operaţiunile purtătoare de dobândă au constituit 16,7 mln. lei, din care:
 • 13,4 mln. lei (80,2%) cheltuieli pentru depozitele persoanelor fizice;
 • 2,4 mln. lei (14,3%) cheltuieli pentru depozitele persoanelor juridice.
Cheltuielile legate de operaţiuni purtătoare de dobândă au constituit 16,4 mln. lei.

Defalcările pentru reduceri pentru pierderi la credite au constituit 5,5 mln. lei.

Astfel, profitul net a constituit la 31.12.2005 o sumă în valoare de 3,65 mln. lei.

Ţin să menţionez, că doar în primele trei luni ale anului 2006 profitul net a constituit 3,46 mln. lei, iar valuta bilanţului, potrivit totalurilor activităţii în primul trimestru, a fost de 383,8 mln. lei, ceea ce reprezintă cu 69,1 mln. lei sau cu 22% mai mult în raport cu totalurile activităţii pentru anul 2005.


Esenţa strategiei noastre este dezvoltarea dinamică a unei Bănci universale cu mai multe filiale; accesul la pieţele de capital internaţional. Şi în scopul adaptării la noile condiţii economice şi la cerinţele pieţei actuale Banca intenţionează să ofere servicii la nivelul acceptat în practica bancară internaţională. Sarcină Băncii este să adopte o abordare integrată complexă în asimilarea noilor direcţii. Accentul se va pune, mai întâi de toate, pe servicii de înaltă calitate, pe elaborarea şi realizarea unor proiecte reciproc avantajoase.


Planificăm să continuăm activitatea de unificare şi standardizare a produselor, dezvoltare a sortimentului de produse bancare, perfecţionare a metodelor de vânzare, destinate diferitelor grupuri de clienţi. Banca va acorda o atenţie serioasă dezvoltării relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale. Va fi continuată activitatea de extindere a colaborării cu băncile internaţionale în domeniul finanţării activităţii comerciale externe a clienţilor noştri.


Este doar o parte din planurile noastre, însă şi aceasta arată capacitatea Băncii noastre nu doar de a susţine dezvoltarea sistemului financiar din ţară, dar şi de a contribui la realizarea politicii de stat în acest domeniu.


Totul ce am obţinut în acest an consolidarea poziţiei noastre pe piaţa bancară, extinderea teritorială a activităţii Băncii, creşterea numărului de clienţi, perfecţionarea deservirii clienţilor reprezintă doar o parte din acele probleme şi sarcini, pe care încercăm să le soluţionăm zilnic, într-un mod profesionist şi creativ.


Ţin să Vă asigur, că atât conducerea, cât şi întregul colectiv al Băncii vor face tot posibilul pentru ca Banca noastră să fie percepută ca fiind:
 • o instituţie financiară cu un nivel înalt şi stabil al profitului;
 • un partener de încredere la soluţionarea problemelor financiare ale clienţilor săi, indiferent de conjunctura de piaţă şi cea social-politică;
 • o companie bine condusă şi novatoare, ce îşi demonstrează inteligenţa, creativitatea şi viteza de promovare pe piaţă a unor noi servicii;
 • un partener de afaceri de încredere şi o companie atractivă pentru investitori, acţionari, clienţi şi proprii angajaţi.


Contăm pe sprijinul Dvs. şi sperăm şi în continuare la o colaborare reciprocă şi fructuoasă!

Vă mulţumesc pentru atenţie!


Preşedintele Consiliul director - I. Chirpalov
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK