Principala A scrie scrisoare

» » »

Raportul anual 2004Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  în anul 2004

 

BC INVESTPRIVATBANK
Aprobat de Adunarea Generală Anuala a Acţionarilor BC INVESTPRIVATBANK 
Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  în anul 2004
Chişinău, 08.04.2005

Raportul Comitetului  Director
BC Investprivatbank SA pentru anul 2004
Raportor - Presedintele Comitetului  de Directori  I. ChirpalovStimaţi Acţionari, Clienţi şi Colegi!

Raportul anual, pe care vi-l prezint, reflectă nu numai rezultatele financiare concrete ale Băncii pentru anul 2004, dar şi ritmurile de creştere, precum şi schimbările pozitive, care cu siguranţă caracterizează imaginea actuală a băncii şi poziţiile acesteia pe piaţa financiară din Moldova.
Eficienţa utilizării de către bancă a mijloacelor de care dispune, va fi reflectată în raportul în baza rezultatelor financiare corespunzătoare ale activităţii băncii.
 
Aşadar, pe parcursul perioadei de raportare, activele nete ale băncii  noastre au crescut până la 228,6 mln. lei, aceasta constituind de 1,12 ori mai mult în comparaţie cu perioada precedentă de raportare.Acest indicator ne-a permis să ne consolidăm poziţiile în grupul aşa-numitor bănci de mărime medie. Considerăm acest fapt unul dintre realizările noastre de bază ale anului trecut, deoarece trebuia să recuperăm în termeni cât se poate de restrânşi poziţiile deţinute anterior şi să restabilim buna reputaţie a băncii. De obicei, la evaluarea activităţii băncilor comerciale se utilizează diferiţi indicatori. Aş dori să-i menţionez pe cei care sunt cel mai des utilizaţi în practica internaţională: Rentabilitatea activelor ROA (profitul/active medii) şi Rentabilitatea Capitalului ROE (profit/capital mediu), care au constituit în banca noastră 0,9% şi respectiv 2,5%. Aceste proporţii, după părerea analiticilor independenţi, ne vorbesc despre investirea eficientă a mijloacelor atrase şi a celor proprii de către bancă. Dacă este să vorbim la general, atunci volumul total de resurse atrase sub formă de depozite ale persoanelor fizice şi juridice a crescut de 1,14 ori şi a constituit 131,2 mln lei în anul 2004.
 
Nu întâmplător am început analiza activităţii băncii în anul 2004, anume cu evaluarea stării bazei de resurse. Banca a început să renască în a doua jumătate a anului 2002, practic fără a deţine resurse, cât de cât, considerabile, atât depuse de persoane fizice, cât şi de persoane juridice. Şi această stare de lucruri trebuia să fie remediată cât mai rapid. În raportul său, Preşedintele Consiliului, Dl. I.Grâu, a menţionat deja, cât de complicat atât din punct de vedere material, cât şi tehnic a fost pentru banca noastră să desfăşoare activitatea de atragere a diferitor grupuri ale bazei de clienţi. Piaţa financiară a Moldovei a fost împărţită demult şi foarte strict. Şi în situaţia dată, să atragi clienţi persoane fizice şi juridice, este posibil numai dacă oferim cele mai convenabile condiţii în comparaţie cu alte bănci. Desigur, la etapa iniţială această activitate duce la o creştere considerabilă a cheltuielilor şi la reducerea marjei bancare operaţionale. În cazul nostru, însă, aceasta a fost singura cale corectă de a depăşi situaţia de criză creată.

Practica arată, că stabilitatea resurselor băncilor comerciale, determină, în mare parte, indicatorii calitativi şi cantitativi ai bazei de clienţi şi nu doar pentru 23 clienţi mari, care în cazul celei mai mici instabilităţi financiare, părăsesc banca în primul rând. De aceea, în anul 2004, conducerea băncii a continuat să promoveze cea mai activă politică de atragere a clienţilor.
În scopul satisfacerii maxime a necesităţilor oricărui client, în cadrul băncii a început activitatea de realizare a programelor cu clienţii corporativi.

Printre direcţiile de bază ale activităţii, se realizează deja şi vor începe în curând astfel de operaţiuni, cum ar fi maximalizarea profitului obţinut din operaţiuni bancare, legate de  optimizarea activităţii financiar-economice în baza investiţiilor bancare într-un anumit client;  coordonarea activităţii subdiviziunilor Băncii în ceea ce priveşte deservirea clienţilor VIP; elaborarea unor noi produse bancare şi tehnologii financiare şi transmiterea lor ulterioară filialelor băncii. În situaţia creată pe piaţă, utilizarea celor mai solicitate produse şi servicii bancare, precum şi o atitudine exclusiv individuală faţă de fiecare client şi experienţa profesională a angajaţilor Băncii permite să alegem schema optimă de colaborare cu Banca pentru fiecare organizaţie.  

Am început lucrul cu clienţii potenţiali, în stadiu de constituire şi înregistrare a unei noi persoane juridice. Astfel, clientul deja la etapa de constituire, va avea posibilitatea să primească informaţie completă despre bancă şi serviciile oferite de aceasta.

Pe parcursul anului de raportare, clienţii au putut să se convingă de faptul, că în afară de spectrul clasic de servicii, oferite de obicei de băncile comerciale clienţilor săi: deschiderea şi deservirea conturilor de decontare pentru persoane juridice, a conturilor curente şi de depozit pentru persoane fizice, eliberarea creditelor şi altele, Banca oferă şi astfel de servicii, cum ar fi   garanţii bancare, operaţiuni documentare, deservire complexă pentru asigurarea eficienţei maxime şi siguranţei operaţiunii, primirea plăţilor pentru servicii comunale.
Toate operaţiunile efectuate, indiferent de tipul valutei şi locul de efectuare a acesteia, în toate subdiviziunile teritorial-structurale ale băncii, se realizează în regim de tip real, fapt care permite o deservire rapidă şi de calitate a clienţilor Băncii, atât a persoanelor juridice, cât şi a celor fizice.

Nu întâmplător, banca noastră devine pentru clienţii săi nu un adăpost temporar, ci un partener financiar pe termen lung. Rezultatul realizării succesive a politicii bancare "orientate spre client", producerea şi propunerea unor produse şi servicii bancare cu utilizarea tehnologiilor avansate, a atras după sine creşterea semnificativă a bazei de clienţi. La începutul anului curent, circa 8100 clienţi corporativi şi privaţi (1252 dintre ei-persoane juridice) erau deserviţi în oficiile Băncii, în plus, a crescut soldul pe conturile acestora.  În comparaţie cu anul 2003, numărul de clienţi deserviţi a crescut de 1,76  ori.  

Noi, însă, considerăm, că ca cea mai mare parte din activitatea de atragere a clienţilor, este încă înainte. De aceea, deja la începutul anului curent, am continuat acţiunile dinamice în această direcţie. Aceasta include crearea şi extinderea reţelei de oficii centre de vânzare a produselor bancare şi oferirea noilor tipuri de contribuţii şi servicii, orientate spre diferite pături ale populaţiei. Activitatea de succes în această direcţie a permis creşterea de 2,7 ori a numărului de persoane fizice deservite (până la 6800 persoane fizice) în comparaţie cu anul 2003. În rezultatul lucrului cu persoanele fizice şi a promovării de către bancă a unei politici active de depuneri, volumul total al depozitelor persoanelor fizice a crescut cu  22,5 mln. lei  şi a constituit 90,9 mln. lei către sfârşitul anului.  
 
În cazul extinderii pe viitor a bazei de resurse ale băncii, creditarea rămâne a fi prioritară în activitatea noastră. În decursul anului, volumele creditării au crescut continuu, astfel încât   la începutul anului curent, portofoliul de credite al băncii constituia 113,4 mln. lei, cifră care reprezintă 49,6% din valoarea totală a activelor. În cadrul activităţii sale de investiţii, INVESTPRIVATBANK implementează un număr mare de proiecte de importanţă social-economică. Avem o experienţă bogată de deservire a clienţilor şi relaţii de afaceri eficiente şi îndelungate cu partenerii noştri, conlucrăm strâns cu sectorul real al economiei, susţinând producătorii locali.  

Trebuie menţionat faptul, că Banca a promovat întotdeauna o politică conservatoare şi echilibrată în sfera creditării. O astfel de abordare a avut o influenţă decisivă asupra creşterii eficienţei în gestionarea activelor Băncii, în deosebi în perioada instabilităţii financiare din ţară. În formarea portofoliului de credite al băncii în anul de raportare, s-a ţinut cont de 3 factori: conjunctura pieţii financiare, necesităţile clienţilor şi disponibilitatea resurselor de creditare. Luând în consideraţie procesele de reorganizare, care s-au desfăşurat în acest an în cadrul băncii, putem menţiona faptul, că portofoliul de credite a fost restructurat considerabil. O mare parte din credite, este orientată înspre dezvoltarea sectoarelor reale ale economiei naţionale. În conformitate cu practica de creditare a băncii, întreprinderilor şi organizaţiilor clienţi ai băncii li se ofereau credite doar ţinând cont de scopul lor, eficienţa economică şi garanţiile înalte de rambursare. Banca impunea cerinţe dure clienţilor săi. La soluţionarea problemei cu privire la posibilitatea de eliberare a unui credit, specialiştii băncii efectuau o analiză exigentă a activităţii financiar-economice a viitorilor împrumutaţi în baza studierii minuţioase a documentelor de constituire şi a bilanţurilor.

În scopul optimizării lucrului cu conturile curente ale clienţilor, banca a apelat la creditare pe termen scurt, eliberând clienţilor overdrafturi în baza cesionării disponibilităţilor din conturile curente ale clienţilor. În mare parte, anume datorită politicii flexibile în lucrul cu împrumutaţii, la un moment dat, unii dintre cei mai mari clienţi deserviţi de banca noastră au fost păstraţi. Reieşind din starea de lucruri la 01 ianuarie 2005, Departamentul de Creditare şi Finanţare a Băncii, a deservit mai mult de 150 de dosare de creditare, printre care au fost credite, eliberate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. Drept rezultat, portofoliul de credite, către 01 ianuarie 2005, a crescut de 1,03 ori în comparaţie cu perioada precedentă.

Clasificarea tuturor creditelor eliberate de Bancă se efectuează conform normelor, stabilite  de către Banca Naţională a Moldovei. Reieşind din situaţia la 01 ianuarie 2004, proporţia capitalului de risc a constituit 3,1 % (sau 3,6 mln. lei)  portofoliul total, valoare care este mai mică cu  1% decât indicatorul similar din anul precedent.

În conformitate cu situaţia economică, au fost revizuite şi ratele dobânzii, termenii de creditare şi tipurile de asigurare a creditului. La baza politicii de formare a ratelor dobânzii în cadrul băncii s-a pus costul real al mijloacelor băneşti. Rata dobânzii pentru credit s-a stabilit individual pentru fiecare client. Softul pentru portofoliul de credite, care funcţionează în bancă şi care este actualizat continuu în baza practicii reale cu creditele, permite accesarea rapidă a informaţiei despre fiecare dintre împrumutaţi, precum şi a imaginii generale a stării portofoliului de credite al băncii.  
 
Banca s-a ocupat activ şi de operaţiunile valutare, a deservit, eficient şi rapid, clienţii în toate aspectele ce ţin de activitatea economică externă, inclusiv în efectuarea diferitor operaţiuni documentare.
În pofida retragerii cândva a licenţei de tip ”, Banca a depus eforturi susţinute, pentru a-şi păstra clienţii de bază în operaţiunile internaţionale ale sale. Şi în momentul de faţă, Direcţia Decontări Internaţionale, respectând cerinţele BNM, efectuează decontări sub toate formele de bază folosite în practica internaţională şi întreţine relaţii de corespondenţă cu multe bănci din SUA, Europa, Rusia, Ucraina, ţările Baltice, etc.

În anul 2004, Banca şi-a modernizat sistemul tehnologico-informaţional, oferind astfel clienţilor posibilitatea să-şi achite plăţile pentru toate serviciile comunale, să utilizeze sistemele de transferuri băneşti internaţionale Western Union şi MIGOM, să efectueze operaţiuni de schimb valutar, de depunere şi primire a mijloacelor băneşti în numerar, etc. În anul 2004, Banca a oferit un nou serviciu pentru persoane fizice transferuri băneşti rapide pe teritoriul CSI şi a ţărilor baltice, prin intermediul sistemului de plată MIGOM. Racordarea la acest sistem nou de plată, precum şi faptul, că Banca deţine o reţea de filiale şi reprezentanţe în cele mai importante sectoare ale capitalei, a determinat creşterea ca volum a transferurilor, efectuate de persoane fizice. Volumul total al acestor operaţiuni a constituit 51,4 mln. lei, iar comisionului băncii a constituit 761,3 mii lei.
În afară de transferuri internaţionale, banca a realizat şi forme mai complicate de decontare, cum ar fi, decontările prin utilizarea acreditivelor documentare, garanţiilor şi a fidejusiunii. Banca şi-a continuat activitatea şi pe piaţa interbancară, atrăgând şi plasând mijloace valutare, încheind tranzacţii de vânzare-cumpărare a valutei internaţionale. Drept rezultat, veniturile din operaţiunile cu valută străină au constituit 5,6 mln. lei în anul 2004, ceea ce  reprezintă de 1,5 ori mai mult decât în anul 2003. Astfel, ponderea veniturilor din aceste operaţiuni a constituit 20,8%.
 
În scopul diversificării investiţiilor şi riscurilor sale, Banca a continuat să efectueze operaţiuni cu hârtii de valoare pe piaţa de capital. Trebuie să menţionăm, că şi în anul 2003, segmentul dat al pieţii financiare a continuat să se caracterizeze prin oscilaţii considerabile ale nivelului venitului mediu din investiţiile în hârtii de valoare de stat (HVS). Vreau să menţionez şi faptul, că acţiunile băncii sunt incluse la momentul actual în prima categorie de listing şi sunt cotate la bursă. Banca deţine licenţe de desfăşurare a activităţii de brokeraj şi de dealer cu hârtiile de valoare, iar şase colaboratori ai băncii (inclusiv trei membri ai Consiliului de Directori) deţin licenţe de participanţi profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare.

Următorul aspect al activităţii în anul care a trecut, a fost extinderea considerabilă a sferei teritoriale a activităţii Băncii noastre şi creşterea bazei tehico-materiale a acesteia. Creşterea Băncii noastre ca instituţie financiară cu infrastructură dezvoltată, a fost unul dintre scopurile de bază, stabilite de Dvs., stimaţi acţionari, în cadrul precedentei adunări generale. Şi trebuie să menţionăm că, în general, această sarcină a fost realizată. La momentul actual, subdiviziunile Băncii activează practic în cele mai mari sectoare ale municipiului Chişinău, unde deservesc întreprinderile şi instituţiile financiare, persoanele fizice, care reprezintă diferite pături sociale ale populaţiei. Astăzi, structura organizaţională a Investprivatbank numără trei filiale şi 12 reprezentanţe în diferite sectoare ale capitalei. Toate operaţiunile în filialele şi agenţiile Băncii se efectuează în timp real. Trebuie să menţionăm, că în toate subdiviziunile teritoriale ale băncii lucrează cadre cu o calificare înaltă, şi aceste subdiviziuni sunt dotate cu echipament modern.  

Cu siguranţă, această extindere a activităţii băncii a necesitat cheltuieli financiare considerabile. Deschiderea, în prezent, a filialelor în locurile cele mai animate şi de perspectivă ale oraşului înseamnă cheltuieli considerabile pentru arenda încăperilor, pentru repararea, cumpărarea tehnicii şi utilajului corespunzător, pentru angajarea personalului, pentru reclamă şi altele. Totuşi, în condiţiile luptei aprige de concurenţă pentru fiecare client, banca trebuie să-şi ofere serviciile doar la cel mai înalt nivel. Acestea sunt, cu siguranţă investiţii de perspectivă, dar deja primele luni de lucru al filialelor noastre arată, că ne aflăm pe calea cea bună şi clienţii noştri au nevoie de calitatea serviciilor pe care le propunem.

În anul precedent, banca a continuat să facă paşi importanţi de avansare tehnologică pe piaţa financiară. În internet, continuă să funcţioneze activ pagina web a băncii noastre  WWW.IPB.MD, de pe care fiecare vizitator poate primi informaţie exhaustivă despre banca noastră, iar clienţii pot primi un extras cu privire la starea contului. A fost implementat un complex BS-Client pentru deservirea clienţilor prin internet. Complexul Client / Bancă a fost integrat în sistemul Combank. Au fost introduse: complexul Servicii comunale, care presupune trimiterea la adresele clienţilor, prin intermediul poştei electronice, a datelor privind plăţile pentru serviciile oferite de companii, cum ar fi Moldcel, Moldtelecom, Infocom, SunTV şi Voxtel. Conform cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei, a fost introdus sistemul Spălare de bani.

În scopul extinderii bazei de clienţi a băncii, va fi necesar să ţinem cont de faptul, că în prezent majoritatea clienţilor sunt deserviţi în instituţii financiare dotate cu tehnologii avansate. Nivelul înalt al deservirii bancare, calitatea acesteia, constituie o condiţie prioritară în alegerea băncii pentru astfel de clienţi. De aceea, doar investiţiile considerabile în dezvoltarea tehnică a băncii, implementarea unor produse soft moderne, vor face posibilă stabilirea şi menţinerea nivelului înalt în deservire, cu păstrarea spectrului extins de servicii. La momentul actual, în Bancă este instalat un complex bancar automatizat Combank, coordonat de baze de date obiect-relaţionale INFORMIX Software şi de sistemul de operare UNIX. Acest complex este legat informaţional cu sistemele Lma-Bank (decontări interbancare) şi cu sistemul internaţional SWIFT, fapt care permite să primim şi să transmitem informaţii nemijlocit de la locul de muncă al angajatului, care are acces la o astfel de operaţiune. Totuşi, nivelul şi  ritmurile de dezvoltare, precum şi proporţiile serviciilor noastre, oferite de bancă, nu mai pot fi asigurate de acest soft, care a fost procurat de către Bancă încă în 1996. Tehnologiile avansează în ritm susţinut cu fiecare an şi, de aceea, pe parcursul anului2004, Banca a introdus softul modern Va-bank cu posibilităţi operaţionale avansate, bazate pe limbajul de programare Oracle. În decursul anului 2005 se planifică operarea în paralel cu sistemele Combank şi Va-bank,  iar apoi, trecerea la sistemul Va-bank.
Introducerea softului dat, a necesitat cheltuieli financiare considerabile, însă, această investiţie va permite soluţionarea tuturor problemelor legate de automatizarea majorităţii absolute a operaţiunilor efectuate de către Bancă pentru următorii câţiva ani.

La activitatea eficientă a Băncii a contribuit, inclusiv, şi conducerea bine-organizată, politica de cadre, echilibrată şi gândită minuţios, profesionalismul angajaţilor. Dacă în anii aderării, din cauza lipsei de hotărâre în ceea ce priveşte perspectivele de dezvoltare ale Băncii, a avut loc o oarecare scurgere de cadre, atunci în anii 2003-2004, în legătură cu extinderea teritorială a activităţii şi cu aprobarea noii structuri organizaţionale a Băncii, care prevede apariţia unor noi direcţii de activitate, au fost atraşi noi specialişti. La 1 ianuarie 2005,  numărul personalului Băncii a constituit 150 persoane. Angajaţii care constituie baza personalului, posedă o experienţă de lucru de 5-10 ani în cele mai mari bănci ale republicii.

Sperăm, că lucrul în noile condiţii dinamice, care necesită mobilizarea eforturilor şi încredere în perspectivele de dezvoltare, vor spori motivaţia personalului pentru o activitate de creaţie rezultativă. În acest sens, conducerea Băncii angajează doar specialişti experimentaţi, de înaltă calificare. Politica de cadre a Băncii a fost şi va fi orientată spre combinarea experienţei bancherilor- profesionişti cu entuziasmul angajaţilor tineri de perspectivă.
În 2004, activitatea Băncii a fost verificată de două ori de către specialiştii BNM. În rezultatul acestor verificări, revizorii BNM au rămas în general satisfăcuţi de situaţia băncii.

În afară de aceasta, în lunile ianuarie-februarie 2005, a fost efectuat controlul anual al activităţii Băncii, de către PMG, unul din liderii mondiali în rândul companiilor de audit, care a confirmat certitudinea şi corectitudinea întocmirii bilanţului şi raportului cu privire la venituri şi cheltuieli, în conformitate cu principiile adoptate de evidenţă contabilă.

În rezultatul activităţii financiare a băncii, reieşind din situaţia la 01 ianuarie 2005, capitalul de bază, necesar pentru corespunderea băncii cerinţelor pentru licenţa de tip » a constituit  83,1 mln. lei.

Veniturile băncii s-au format din contul următoarelor surse:

 • Veniturile din operaţiuni purtătoare de dobândă   20,4 mln. lei, din care  18,3 mln. lei (89,7%)
 • constituie veniturile din dobânzile, primite de pe urma creditelor.
 • Veniturile din operaţiunile nepurtătoare de dobândă au constituit 6,5 mln. lei,
Caracterul cheltuielilor băncii a fost condiţionat de structura operaţiunilor efectuate. Astfel, cheltuielile legate de operaţiunile purtătore de dobândă au constituit 11,8 mln. lei, din care:
 • 9,3 mln.lei (78,8%) cheltuielile pentru depozitele persoanelor fizice,
 • 2,2 mln.lei (18,6%) cheltuielile pentru depozitele persoanelor fizice.
 • Cheltuielile legate de operaţiunile nepurtătoare de dobândă au constituit 14,6 mln.lei
 • Defalcări pentru reduceri în baza pierderilor la credite au constituit (-) 2,0 mln.lei.
Astfel, Profitul net a constituit suma de 2,16 mln.lei la 31.12.2004 .
Esenţa strategiei noastre dezvoltarea dinamică a unei bănci universale, cu multe filiale; accesul la piaţa internaţională de capital. Şi în scopul adaptării la noile condiţii şi cerinţe economice ale pieţii de astăzi, banca intenţionează să ofere servicii la nivelul stabilit de practica bancară internaţională. Sarcina băncii să adopte o abordare complexă şi integrată în asimilarea noilor direcţii.
Accentul se va pune, în primul rând, pe servicii de calitate superioară, elaborarea şi realizarea proiectelor reciproc avantajoase.

Planurile noastre prevăd continuarea activităţii de unificare şi standardizare a produselor, extinderea asortimentului de produse bancare, modernizarea metodelor de vânzare, destinate unui anumit grup de clienţi.Banca va acorda o atenţie deosebită dezvoltării relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale. Va fi continuată activitatea de extindere a colaborării cu băncile străine în domeniul finanţării activităţii comerciale externe a clienţilor noştri.

Aceasta este doar o parte din planurile noastre, dar şi aceasta denotă capacităţile Băncii nu doar de a răspunde operativ şi eficient la necesităţile clienţilor, dar şi de a susţine dezvoltarea sistemului financiar al ţării, să contribuie la realizarea politicii de stat în această sferă.

Tot ce am obţinut în acest an consolidarea poziţiei noastre pe piaţa bancară, extinderea teritorială a activităţii Băncii, creşterea numărului de clienţi, modernizarea deservirii clienţilor, reprezintă doar o parte din întrebările şi problemele, pe care încercăm să le soluţionăm cu profesionism şi creativitate zi de zi.
Vreau să Vă asigur de faptul, că atât conducerea, cât şi tot colectivul băncii vor face tot posibilul, pentru ca Banca noastră să fie întotdeauna considerată ca:
 1. O instituţie financiară cu un nivel înalt şi stabil al profitului.           
 2. Un partener sigur în soluţionarea problemelor financiare ale clienţilor săi, indiferent de conjunctura pieţei sau cea social-politică.
 3. O companie inovatoare, condusă cu măiestrie, care dă dovadă de intelect, creativitate  şi rapiditate în promovarea pe piaţa serviciilor noi.           
 4. Un partener de afaceri sigur şi o companie atrăgătoare pentru investitori, acţionari, clienţi şi pentru angajaţii săi.
 5. Contăm pe susţinerea Dvs. şi sperăm şi să avem o colaborare eficientă şi fructuoasă în continuare!

Vă mulţumesc pentru atenţie!
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK