Principala A scrie scrisoare

» » »

Raport anual, 2003Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  in anul 2003BC INVESTPRIVATBANK
Aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor BC INVESTPRIVATBANK
Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK  în anul 2003
Chişinău, 2004

Raportul Comitetului de  Directori
BC Investprivatbank SA pentru anul 2003
Raportor - Presedintele Comitetului  de Directori  I. Chirpalov.Stimaţi Acţionari, Clienţi şi Colegi!
 
Anul 2003 a fost pentru BC Investprivatbank SA încă o etapă de afirmare şi consolidare a poziţiilor sale pe piaţa financiară din ţară. Rezultatele financiare  ale Băncii în anul 2003, prezentate in continuare în acest raport, confirmă progresul Băncii şi întărirea poziţiilor ei în rîndul competitorilor. 

A fost depus un însemnat efort întru implementarea obiectivelor strategice pe care ni le-am propus. Am înregistrat un salt în dezvoltarea infrastructurii teritoriale, obiectivul final fiind de a exploara şi a extinde atît activitatea corporate cît şi retail a Bancii,  oferind clienţilor noştri servicii calitative şi aplicînd în practică conceptul tratării individuale a fiecarui client al Băncii.   Am făcut acest pas spre a ne conforma cerinţelor pieţii a fi prezenţi acolo, unde au nevoie clienţii de noi, având ca reper crearea unor centre de profit în sectoarele principale ale capitalei. In toate subdiviziunile Băncii am recurs la crearea conditiilor de deservire separată a clientilor corporate şi retail. In anul care a trecut,  am procedat la implementarea unui soft avansat în baza programului Oracle, capabil sa asigure  prestarea serviciilor bancare tehnologizate.

Aplicând în practică strategia de apropiere maximă faţă de client şi necesităţile acestuia, pentru a face mai efectivă structura organizatorico-teritorială de activitate, Banca a procedat la deschiderea noilor oficii de deservire a clienţilor. Suplimentar la o filială care o avea în anul precedent, în martie 2003 Investprivatbank a inaugurat deschiderea încă a două filiale , iar pe parcurs şi a sase agenţii în raza municipiului Chişinău. Astfel, la sfârşitul anului 2003 Banca era prezentă în 5 raioane principale ale municipiului Chişinău. Prin extinderea teritorială s-a urmărit crearea centrelor de profit în principalele regiuni ale oraşului şi majorarea numărului clienţilor Băncii.

Primele rezultatele ale măririi ariei geografice de activitate nu s-au lăsat aşteptate -  la finele anului 2003 baza de clienţi a Băncii s-a extins cu 37,8%. Numai pe baza noilor oficii deschise au fost atrase 30% din portofoliul de depozite total al Băncii. Ponderea operaţiunilor de transfer prin sistemul Western Union, efectuate prin oficiile teritoriale, constituie în 2003 15% din total. Volumul operaţiunilor de schimb valutar, efectuate prin intermediul filialelor şi agenţiilor constituie 43 % din operaţiunile pe Bancă. Numărul plăţilor comunale ale populaţiei efectuate prin oficiile teritoriale reprezintă 52% din volumul acestor operaţiuni pe Bancă.  Astfel, în mai puţin de un an de activitate toate oficiile noi deschise ale Băncii au reuşit să-şi acopere cheltuielile operaţionale şi să înregistreze venituri.

Astfel, aşi aprecia anul 2003 drept an al extinderii teritoriale, asfel încît primii paşi făcuţi în această direcţie în 2002 au fost continuaţi şi materializaţi prin prezenţa  a trei filiale şi nouă agenţii în raza municipiului Chişinău.
Rezultatele tuturor măsurilor întreprinse nu s-au lăsat  aşteptate - am realizat noi dimensiuni calitative şi cantitative in domeniul prestării serviciilor de corporate banking şi retail banking. Banca a înregistrat o creştere notabilă a principalilor indicatori financiari, reuşind să urce incă o treaptă in  rating-ul băncilor din sistemul bancar din tară,.

            Banca a lansat in martie 2003 pachetul de servicii Favor, care prevedea următoarele avantaje: tarife reduse la servicii şi produse destinate persoanelor juridice, deservire calitativă a fiecărui client în timp restrâns de maxim 7 minute şi posibilitatea efectuării operaţiunilor în regim de timp real. Scopul lansării acestui produs a fost  de a fideliza clienţii corporativi şi de a favoriza creşterea numărului lor. Graţie acestei inovaţii doar în primul trimestru al anului 2003 numărul clienţilor corporativi a crescut cu 18,4%.

            În conlucrarea sa cu clienţii corporativi, Banca tinde să împărtăşească cu ei experienţa şi cunoştinţele în scopul atingerii rezultatului dorit. Competitivitatea acerbă pe piaţă bancară impune o atenţie deosebită faţă de clientelă, serviciile având caracter operativ, punctual şi individual. Banca este partener fidel al unor dintre cele mai mari companii locale, cum sânt: Renan S.A., Fabrica de drojdii S.A., Frigo S.A., Drancor SRL etc.

            În anul 2003 in jur de 300 companii au devenit clienţii Băncii , o parte din ele fiind companii de comerţ , companii specializate în computere, materiale de construcţie, produse cosmetice şi alte produse de consum. Cele mai mari dintre ele sunt: Oriflame International SRL, FORS Computer SRL, LOBI-M SRL, TransRail Moldova SRL, Moldcell. Soldurile conturilor clienţilor corporativi au înregistrat o creste de 2,6 ori, ceea ce denotă că serviciile oferite de Bancă sunt apreciate şi larg utilizate de clienţii acesteia.        

            Pentru a atrage noi clienţi, Banca a început să practice vizitarea clientului de către reprezentanţii Băncii, organizarea prezentărilor serviciilor şi produselor Băncii pentru un auditoriu preselectat cu criterii similare , invitat din timp. Eforturile depuse în această direcţie au dat rezultate, fiind cea mai bună dovadă  a faptului, că strategia unei atitudini personalizate faţă de client este corectă.

În contextul celor expuse mai sus, aş vrea să menţionez careva din rezultatele atinse, prin expunerea comparativă faţă de perioada gestionară precedentă. In anul încheiat activele Băncii au inregistrat o majorare cu 19% faţă de perioada gestionară precedentă.

La majorarea volumului portofoliului de credite al Băncii a contribuit, în particular, atragerea debitorilor noi şi oferirea noilor tipuri de produse creditare. La finele anului 2003 portofoliul de credit a atins 110,3 mil. lei, ceia ce constituie 54,12% din mărimea activelor Băncii.  El a înregistrat o creştere în dinamică cu  3,4 % faţă de perioada gestionară a anului precedent. Veniturile rezultate din activitatea de creditare în anul 2003 au constituit 18.3 mil.lei. Ponderea veniturilor aferente dobânzilor si comisioanelor la credite constituie 62,8% din totalul veniturilor Băncii.

Specialiştii Băncii posedă o experienţă vastă in deservirea companiilor, activitatea cărora este bazată pe relaţii externe comerciale. Invesprivatbank este una din băncile autorizate să efectueze controlul operaţiunilor de export şi import. Volumul total al operaţiunilor export-import  deservite şi controlate de Banca a atins cifra de 2 mlrd. Lei, ceia ce reprezintă o creştere cu 23% faţă de anul 2002.

            In operaţiunile documentare Banca efectuează operaţiuni cu acreditive de import-export de care beneficiază clienţii Băncii, cu asigurarea asistenţei în prezentarea, perfectarea şi verificarea tuturor documentelor necesare, deserveşte operaţiuni de incasso şi perfectează garanţii bancare cu diverse scopuri: garantarea plătii în avans, garanţii de plată, garanţii pentru participarea la licitaţii, pentru achitarea taxelor vamale, garanţia  obligaţiunilor creditare. O parte din companii sunt clienţii tradiţionali în utilizarea operaţiunilor documentare: Fors Computer SRL, Teximex Art SRL, Farmaservice SRL etc. Operaţiunile valutare ocupa o poziţie în creştere in structura veniturilor Băncii. Astfel, in anul 2003 venitul din aceste operaţiuni reprezintă 23% din veniturile totale ale Băncii, ceia ce reprezintă cu 7% mai mul decât în anul 2002.

Tradiţional, o atenţie deosebită s-a atras operaţiunilor de dealing, Banca efectuînd astel de operaţiuni atît din numele clienţilor ei cît şi din nume propriu. Volumul total al operaţiunilor de dealing a constituit in 2003 600 mil.MDL, ceia ce reprezintă cu 21% mai mult decît in 2002.
            In rezultatul activităţii s-a îmbunătăţit lichiditatea curentă 
 a Băncii, astfel încât ponderea activelor lichide a constituit 30,7 %, ceia ce reprezintă 63,8mil. MDL.
Calitatea creditelor s-a imbunatăţit, in special ca urmare a perfecţionarii procedurilor de creditare si a gestiunii riscului. Astfel, dacă în anul 2002 din  portofoliul de 106,7 mil. lei, fondul de risc constituia 4,3%, atunci in 2003 fondul de risc constituie 4,2%. Mijloacele atrase sub formă de depuneri au inregistrat o majorare cu 44% faţă de anul 2002. Numarul de clienţi ai Băncii  s-a majorat in anul 2003, fiind deschise peste 3000 de conturi noi. Rentabilitatea activelor medii (ROA) constituie 1.11% ,  rentabilitatea capitalului mediu (ROE) - 2.91%. Cu toate că au fost alocate investiţii considerabile în extinderea teritorială şi în modernizarea soft-ului, am  incheiat exercitiul financiar 2003 cu un profit de 2,035 mil. MDL.

Utilizând toate posibilităţile existente, în anul 2003 Investprivatbank a pus accentul pe desăvârşirea mijloacelor electronice de deservire a clientelei Băncii, spre asigurarea acordării unor servicii cât mai calitative si cat mai integrate ca posibilitate. Este de menţionat faptul, că la finele anului 2003 Banca a început implementarea unui soft modern VABank cu posibilităţi operaţionale înaintate, bazat pe limbajul de programare Oracle.
Politica Băncii în domeniul resurselor umane are la bază recrutarea celor mai talentaţi profesionişti, susţinuţi în dezvoltarea capacităţilor lor, motivaţi şi stimulaţi, încât să devină angajaţi de durată ai companiei.  La Investprivatbank meritul personal, spiritul de echipă, succesele şi buna cooperare sunt întotdeauna recompensate.   Şi in anul de referinţă,  echipa Investprivatbank  a demonsrat prin  performanţele obţinute de  Bancă încă odată calificarea ei şi spiritul unui colectiv sănătos.In rezultatul redresării situaţiei Băncii si a extinderii teritoriale, in anul 2003 echipa Investprivatbank şi-a lărgit rândurile cu  55% angajaţi noi în raport cu anul precedent (numărul total al angajaţilor - 135 persoane).

Consolidarea poziţiei pe piaţa bancară locală, extinderea teritorială a Băncii, creşterea numarului de clienţi, imbunataţirea excelenţei operaţionale şi accentuarea caracterului de bancă universală, reprezintă numai o parte din provocarile cărora echipa noastră le face faţa zi de zi cu profesionalism, dedicaţie, capacitate de inovaţie si creaţie. Toate realizarile atinse au necesitat munca si eforturi mari din partea  managementului si  personalului în întregime, fapt pentru care aducem mulţămiri fiecarui angajat  al Băncii. Propăşirea instituţiei noastre este o rezultantă a contribuţiei personale şi eforturilor depuse de fiecare membru al echipei cu numele Investprivatbank.
 
De asemenea,  aduc multumiri fiecărui client al Băncii  pentru increderea acordată instituţiei noastre in anul 2003 şi-mi exprim speranţa că relaţia noastra va genera in urmatorii ani un parteneriat avantajos pentru ambele părţi. Astazi, putem afirma că Banca a dovedit, că dispune de o echipa puternică si capacitaţi de partener sigur, fapt care creează premisele unor afaceri prospere.


ontăm pe sprijinul Dumneavoastra şi în continuare!
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK