Principala A scrie scrisoare

» » »

Raport anual, 2001Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK în anul 2001


BC INVESTPRIVATBANK
Aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor BC INVESTPRIVATBANK  (Proces verbal . 1 din 26 martie 2002)
Raport Anual privind activitatea BC INVESTPRIVATBANK în anul 2001
Chişinău, 2002


Stimaţi acţionari!

Rapoartele financiare ale Băncii în anul 2001reflectă o stare destul de confuză şi o lipsă de dinamică.  Dar încât evenimentele de la începutul anului 2002 au fost considerate de cotitură în istoria Băncii, voi face referire nu atât la rezultatele anului precedent, cât  anume la aceste evenimente. Raportul anual pe care ţin să-l prezint nu va fi unul tradiţional, deoarece mă voi axa mai mult pe relatarea schimbărilor de la începutul anului 2002, schimbări, în care am crezut şi le-am aşteptat cu toţii. 


Începutul anului 2002 a fost marcat de o incertitudine. Numai Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 februarie curent a putut determina caracterul şi perspectivele de dezvoltare ale Băncii noastre.Toţi am memorat cu minuţiozitate hotărârile şi rapoartele prezentate la această Adunare. În decursul lunii ce a urmat, administraţia Băncii  a depus eforturi colosale întru soluţionarea întrebării privind capitalul Băncii, fapt ce a permis astăzi luarea unor decizii concrete asupra viitorului Băncii.


Mai întâi de toate, aceasta se referă la majorarea capitalului statutar al Băncii cu 30 mln.lei. Plasarea noiii emisii a Băncii va permite nu numai conformarea exigenţelor BNM privind capitalul normativ şi deţinerea licenţei de tip B, dar va influenţa substanţial activitatea Băncii în ansamblu. Detalizând efectele, aceasta însemnă în primul rând extinderea bazei de clienţi pe seama creditării proiectelor investiţionale şi crearea resurselor tehnice suplimentare pentru majorarea spectrului şi calităţii produselor şi serviciilor bancare oferite.


O altă orientare a Băncii ţine de redobândirea licenţei de tip B,care permite efectuarea tuturor operaţiunilor valutare. În rezultat Banca îşi va recâştiga încrederea clienţilor vechi şi va lucra activ în direcţia atragerii noilor clienţi. Banca s-a evidenţiat permanent printr-o activitate valutară diversă, dublată de echilibru şi profesionalism. Redobândirea licenţei B va da posibilitate Băncii să atragă  şi să plaseze noi resurse în valută, să stabilească relaţii noi de corespondenţă cu băncile din străinătate în scopul perfectării rapide şi calitative a oricărei operaţiuni valutare. Crearea reputaţiei impecabile de afaceri a Băncii, prin eforturi comune ale administraţei şi întregului colectiv, va permite stabilirea unor relaţii de durată cu reprezentaţii comunităţii bancare internaţionale.


Următoarea etapă importantă în dezvoltarea Băncii va fi extinderea teritorială a acesteia şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale. Până la moment , Banca în afara oficiului central, mai acorda servicii de schimb valutar în casa valutară de pe bld. Ştefan cel Mare. Astăzi, când competitorii noştri îşi lărgesc din zi în zi aria de activitate, sunt necesare revederea poziţiilor Băncii în această direcţie. Banca întenţionează până la finele anului gestionar să deschidă în aria municipiului Chişinău cel puţin patru reprezentanţe, dotate cu tehnică avansată şi personal calificat.


Suntem orientaţi spre perfecţionarea sitemei de desrvire Client-Bancă şi continuarea procesului de implimentare a businessului cu carduri bancare, stopat în ultimul timp. 


Misiunea Băncii noastre constă în a ne dezvolta în continuare ca o instituţie financiară universală, orientată spre deservirea tuturor categoriilor de clienţi, astfel încât în scurt timp să reintrăm în cohorta primelor zece bănci din Republica Moldova. Ca punct de pornire strategic va fi primirea accesului la piaţa internaţională de capital. Iar în scopul adaptării condiţiilor economice şi cerinţelor pieţei Banca intenţionează ajustarea standardelor de deservire celor acceptate de comunitatea bancară internaţională. Scopul Băncii este de a se integra în asimilarea noilor direcţii de activitate, cu accent sporit pe calitatea deservirii şi promovarea unor proiecte reciproc-avantajoase.


Hotărârea privind reorganizarea Băncii a generat fluxul bazei de clienţi, micşorarea resurselor Băncii, reducerea personalului şi respectiv micşorarea volumelor de activitate în ansamblu. Decizia Consiliului de Administraţie al BNM privind retragerea licenţei de tip B, a fost urmată de o prescripţie Băncii privind micşorarea activelor şi pasivelor în valută.


În rezultatul acţiunilor BNM, Banca şi-a fortificat poziţiile prin activitatea sporită cu operaţiunile în lei moldoveneşti.


Practica demonstrează, că stabilitatea bazei de resurse a băncii este determinată în mare parte de calitatea şi cantitatea indicatorilor privind baza generală de clienţi, dar nu de 2-3 clienţi mai mari, care în condiţiile unor mişcări de instabilitate, părăsesc Banca în primul rând.  Politica administraţiei Băncii în perspectiva apropiată va fi cea de atragere a clienţilor potenţiali chiar la etapa incipientă de dezvoltatre a acestora, astfel încât clienţii vor fi  informaţi rapid  despre serviciile şi produsele acordate de Bancă.


Pe parcursul anului de referinţă, clienţii Băncii au beneficiat de servicii bancare începând cu cele tradiţionale, ce ţin de deschiderea şi desrvirea conturilor persoanelor juridice şi fizice, acceptarea plăţilor comunale ,eliberarea creditelor şi finisând cu cele mai complexe legate de  eliberarea garanţiilor bancare, asistenţa operaţiunilor documentare, deschiderea şi deservirea conturilor de card.


Banca, de rând cu alte bănci din Republică:Moldova Agroindbank, Moldinconbank, Banca Socială,  este unul din cofondatorii MoldMediaCardSRL -  societatea privind implementarera sistemei moldoveneţti de plăţi unice prin intermediul cardurilor.În anul curent se planifică de activa efectuarea plăţilor prin intermediul smart card, considerată o novaţie pe piaţa din ţară.


Toate operaţiunile perfectate, indiferent de valuta plăţii, sunt îndeplinite în ziua operaţională, fapt ce permite deservirea rapidă şi calitativă a tuturor clienţilor. 


Relaţiile Băncii cu clienţii săi nu sunt relaţii temporare, ci relaţii de durată, de parteneriat. La 01 ianuarie a.2002 Banca opera cu un număr de 600 conturi. Soldul conturilor la vedere ale persoanelor juridice la 01 ianuarie 2002 constituia 7,3 mln.lei (4,1 mln.lei şi 3,1 mln.lei - echivalentul sumelor în valută).

Sporirea resurselor Băncii , va permite menţinerea activităţii de creditare ca prioritară şi în continuare. Cu toate că mărimea portofoliului de creditare a înregistrat o scădere, ponderea veniturilor din această activitate constituie 64%.


Politica de creditare a Băncii s-a caracterizat permanent prin conservatism şi echilibru. Acesf fapt a generat gestionarea efectivă a activelor Băncii, în special în perioada crizei macroeconomice. Constutuirea portofoliului de creditare în perioada de raport a fost ajustata următorilor factori principali: conjunctura pieţei financiare, cererile de creditare şi disponerea de resurse libere. Procesul de reorganizare a Băncii din 2001 a dus la restructurarea portofoliului de creditare. Majoritatea creditelor, ce ţin de intermedierea operaţiunilor de import-export a agenţilor economici au fost stinse. Plotica de creditare a Băncii a fost reorientată spre creditarea sectorului real al economiei naţionale. Creditarea agenţilor economici se făcea numai cu condiţia folosirii creditului de către debitor integral destinaţiei şi scopului, eficacităţii economice şi garantarea rambursării. Exigenţele de creditare ale Băncii erau foarte dure. Decizia de creditare era bazată pe analiza financiară detaliată a solicitantului de credit, în baza documentelor financiare şi de constituire a acestuia.


În scopul optimizării activităţii clienţilor Băncii, li s-a oferit posibilitatea finanţării pe termen scurt prin intermediul factoringului, asigurat prin cesiunea de creanţă a intrărilor în contul clientului. Numai datorită flexibilităţii, Banca a putut să-şi păstreze unii clienţi valoroşi. La 01 ianuarie 2002 Direcţia Creditare şi Finanţare a Băncii gestiona şi monitoriza 96 dosare creditare, atât persoane fizice, cât şi juridice. Mărimea portofoliului de credite în cifre constituia în această perioadă 35,1 mln.lei.


Clasificarea portofoliului de credit a Băncii s-a făcut în conformitate cu cerinţele BNM la acest capitol. La 01 ianuarie 2002 , provizioanele la credite (fondul de risc) constituiau 4,3 mln.lei.
Ratele dobânzii, termenele de creditare şi tipurile de asigurare au fost ajustate  situaţiei economice din ţară. La baza formării ratei dobânzii a fost pus costul real al resurselor. Rata dobânzii la credite se fixa individual. În rezultat, veniturile Băncii de pe seama activităţii de credutare constituiau la începutul anului 7,4 mln.lei.


Retragerea de către BNM a licenţei de tip B , a impus Banca să-şi canalizeze eforturile în menţinerea principalilor clienţi, ce se foloseau de operaţiunile valutare ale ei. Banca a continuat să deservească plăţile prin sistema WESTERN UNION.  În perioada de raport,  Banca a înregistrat venituri la acest capitol de 120 mii lei, dar volumul total al acestor operaţii a constituit 9,1 mln.lei.


Odată cu întoarcerea licenţei de tip B, Banca îşi va putea fortifica baza de clienţi prin atragerea la deservire a întreprinderilor noi, care practică activitate economică externă, ce implicit va duce la majorarea calitativă şi cantitativă a operaţiunilor valutare. În afara transferurilor internaţionale, Banca a practicat şi activităţi mai complexe în acest sens, legate de deservirea acreditivelor documentare, garanţiilor, etc.
Banca îşi va continua activitatea sa pe piaţa interbancară,  prin atrăgerea şi plasarea resurselor valutare, extinderea operaţiunilor de dealing valutar. Îndată ce Banca va primi licenţa de tip B va relua activitatea de membru in sistema internaţională de plăţi SWIFT, efectuând operativ şi calitativ plăţile internaţionale ale clienţilor.Veniturile totale, generate de operaţiunile valutare în anul 2001 au constituit 1,2 mln lei.


Cu toate ca baza de resurse a Băncii a fost destul de limitată, aceasta a continuat activitatea pe piaţa de capital. În rezultatul acestei activităţi, Banca a reuşit să înregistreze venituri în mărime de 613,5 mln.lei.
Banca a eliberat garanţii interne în favoarea clienţilor săi. De pe urma acestor operaţiuni venitul a constituit 82 mii lei.


Întrebarea, ce trebuie soluţionată în perspectivă apropiată este întreprinderea unor măsuri concrete de perfecţionare a tehnologiilor informaţionale a Băncii. Aceasta va permite ridicarea competitivităţii Băncii pe piaţă, atât în privinţa atragerii noilor clienţi şi menţinerii celor existenţi, cât şi ridicarea calităţii şi extinderea spectrului produselor şi serviciilor puse la dispoziţia acestora. Astăzi Banca dispune de complexul automatizat  Combank , gestionat de baza de date INFORMIX  Software şi sistema operaţională UNIX. Acest complex este legat informaţional cu sistema  Lma-Bank (de decontări interbancare) şi sistema de plăţi internaţionaleSWIFT, ce permit recepţionarea şi transmiterea informaţiei direct de la unitatea de lucru a fiecărui lucrător bancar, conectat la sistemă. Perfecţionarea sistemului informaţional va  cuprinde următoarele direcţii:
  • Dezvoltarea deservirii plăţilor prin intermediul cardurilor bancare;
  • Extinderea şi perfecţionarea sistemei de deservire Client -Bancă;
  • Integrarea bazei de date informaţionale a Băncii , ce va da posibilitate clienţilor de a efectua orice operaţiune bancară din orice oficiu a Băncii.
Eficacitatea activităţii Băncii pe parcursul  ultimilor cinci ani de activitate se datorează politicii echilibrate a managementului Băncii, selecţia minuţioasă a cadrelor şi aportul profesional a fiecărui colaborator. Inexistenţa fluxului de cadre demonstrează existenţa unei culturi corporative dominante, fapt ce a contribuit la călirea şi a ajutat la depăşirea perioadei de criză. Incertitudinea dezvoltării Băncii, de care a fost marcat întreg anul 2001 a generat şi un reflux de cadre. Din cei 71 angajaţi, după datele de  la 01 ianuarie 2001, numărul s-a redus doar la 46 persoane. Cei ce au rămas fideli, cei, care au împărtăşit împreună şi succesele şi insuccesele Băncii sunt de fapt şi coloana vertebrală a acesteia, constituită încă la fondarea ei în 1996. Sperăm şi mizăm în continuare pe eforturile comune, încredre şi mobilizare, care îşi vor da roadele in  rezultate creative, avansând poziţia Bancii. Strategia de recrutare a personalului Băncii va îmbina atragerea specialiştilor cu experienţă cât şi  încadrarea în activitate a specialiştilor tineri, plini de entuziasm şi cunoştinţe noi.


Întenţionăm să modernizăm structura organizatorică a Băncii, conformănd-o astfel noilor direcţii de activitate şi extinderii teritoriale a Băncii. Structura organizatorică va corespunde conţinutului universal al activităţii Băncii.

Activitatea Bancii a fost supusă unor testări şi evaluări din partea specialiştilor BNM  pe parcursul anului 2001. În rezultat, activitatea Băncii a fost calificată ca satisfăcătoare,  cu remarcă din partea BNM privind necesitatea conformării cerinţelor cu privire la capitalul normativ total.

În feruarie 2002, activitatea Băncii a fost supusă auditului de către Compania Internaţională  PriceWaterhouseCoopers, care a confirmat corespunderea rapoartelor financiare Stadardelor Naţionale de Contabilitate.


În rezultatul activităţii financiare a Băncii la 01 ianuarie 2002 capitalul normativ total constituia 33,8 mln.lei.
Veniturile băncii proveneau din următoarele surse:
Venituri , generate din dobânzi 8,2 mln.lei din care  7,4 mln.lei (90%) constituie venituri din dobânzile la credite.
Veniturile de la operaţiunile fără dobândă au constituit 3,5 mln.lei.

Structura cheltuielilor suportate de Bancă este următoarea:
Cheltuieli privind operaţiunile cu dobândă -5,2mln.lei, din care:
  • 3, 9 mln.lei (76%) Cheltuieli privind depozite persoane juridice,
  • 1,1 mln.lei(19%)  - Cheltuieli privind depozite persoane fizice.
  • Cheltuielile la operaţiunile fără dobândă au constituit 5,3 mln.lei.
  • Defalcările privind pierderile la credite au constituit(-) 225, 8 mln.lei
  • Venitul net la 31.12.2001  a constituit 928,6 mii lei.
În cazul în care, astăzi se va decide plasarea unei noi emisii de acţiuni, Banca va recurge la soluţionarea anumitor probleme, multe din care au fost auzite astăzi de DVS. În termeni restrânşi Comitetul Director al Băncii va pune în discuţie spre abrobare  Planul de afaceri al Băncii pe anul 2002, unde vor fi detalizate principiile strategice de dezvoltare a Băncii, reeşind din conjuctura pieţei financiare naţionale şi internaţionale.


Cursul real de dezvoltare a Băncii va depinde în mare măsură de situaţia macroeconomică şi politică a Moldovei. Pronosticurile experţilor, privind un nou val al crizei, ne motivează şi ne obligă întărirea poziţiilor.


Aduc sincere mulţumiri tuturor Acţionarilor Băncii, Clienţilor şi Partenerilor, Colectivului pentru aportul fiecăruia şi susţinerea acordată şi Vă asigurăm de optimism şi eforturi în atingerea unor performanţe în viitor.


Presedintele Comitetului Director
Ivan Chirpalov
 

© 1994-2002 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK